Nhận xét từ cựu học viên MSM MBA Việt Nam

Ông Phạm Ngọc Minh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Vietnam Airlines
MSM MBA Khóa 1

  • MSM MBA là một chương trình đào tạo rất tốt, tạo nền tảng cho nhà quản lý phát triển sự nghiệp cũng như tạo đà tăng trưởng thành công cho doanh nghiệp.


TOP