Sứ mệnh & Giá trị

Sứ mệnh: MSM MBA là đơn vị đào tạo bậc sau đại học cho cấp Quản lý & Giám đốc điều hành - những người sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của mình một cách đầy cảm hứng, đem đến tinh thần kinh doanh sáng tạo và đổi mới cho doanh nghiệp, có trách nhiệm hơn với xã hội nhằm tạo môi trường kinh doanh quốc tế hoàn hảo.

Giá trị cốt lõi của Chương trình MSM MBA: Chúng tôi cam kết luôn thực hiện và phát triển đúng theo phương châm: Chăm chỉ • Tính toàn vẹn • Sáng kiến • Sáng tạo • Trách nhiệm xã hội • Toàn diện • Tinh thần tập thể • Tăng trưởng cá nhân • Tính đa dạng và an toàn

TOP