Cấu trúc Chương trình học MBA tại MSM MBA

Cấu trúc Chương trình học MBA

Chương trình học MSM MBA bao gồm 70 tín chỉ ECTS* được chia làm 8 module và một khóa luận tốt nghiệp bao gồm: luận văn học thuật, dự án tư vấn kinh doanh hoặc bản kế hoạch kinh doanh.

Các môn học được bắt đầu bằng tuần đầu tiên học liên tục với giáo sư nước ngoài, sau đó là hai tuần tự học và hoàn thành các bài tập nhóm/ cá nhân dưới sự hỗ trợ của giảng viên trợ giảng (một số môn). Bài thi cuối khóa sẽ được tổ chức vào tuần thứ ba (tính từ tuần học đầu tiên).

Các buổi học diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần và vào cuối tuần. Tài liệu giảng dạy sẽ được cung cấp cho học viên một tuần trước khi môn học bắt đầu.

Trong giai đoạn cuối cùng (Khóa luận tốt nghiệp), học viên sẽ nghiên cứu và thực hiện một dự án/ luận văn theo chủ đề tự chọn với sự hướng dẫn từ giáo sư của MSM Hà Lan và giáo sư trong nước.

Module Môn học ECTS*
Understanding Finance Accounting for Managers 3
  Finance for Managers 3
Business Research Tools Research Methods 3
  Decision- Making Tools 3
Developing a Business Plan Digital Transformation 3
  Entrepreneurship 3
Creating Value Marketing in a Global Context 3
  Global Supply Chain Management 3
Strategic Orientation Economics for Managers 3
  Global Corporate Strategy 3
Changing World Change Management 3
  Leadership & Organizational Behavior 3
Global Responsibility Managing Cultural Diversity 3
  Corporate Responsibility and Ethics 3
Specializations ** Course 1 3
  Course 2 3
  Course 3 3
  Course 4 3
Khóa luận - Luận văn học thuật /
- Dự án tư vấn kinh doanh/
- Bản kế hoạch kinh doanh
16
  Total 70

Diễn giải:

* European Credit Transfer System (ECTS): hệ thống tín chỉ Châu Âu tương đương với 8 giờ giảng dạy trên lớp.

** Các môn học trong giai đoạn chuyên ngành của Chương trình MSM MBA.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về các chuyên ngành!

TOP