GS.TS. Rudolf Grunig

GS.TS. Rudolf Grunig

Các lĩnh vực chuyên môn: Quản lý Chiến lược, Thị trường Quốc tế và Tiếp thị Xuất khẩu, Tiếp thị các Dịch vụ, Quản lý Tiếp thị, Chiến lược tại các quốc gia mới nổi. Các chiến lược và mô hình của ông đã định hình cho các doanh nghiệp thị trường mới nổi để đa quốc gia hóa hoạt động của họ một cách nhanh chóng và bền vững.

Khóa học: Hội thảo về Quản lý Chiến lược

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Bern.

Tư vấn quản lý và Giảng viên tại Đại học Fribourg (UF); Habilitation trong Quản trị Kinh doanh tại UF; Trưởng Khoa Kinh tế & Khoa học Xã hội tại UF; Giáo sư về các chương trình đào tạo ở Thụy Sĩ và nước ngoài.

Thành viên HĐQT & Tư vấn chiến lược của các công ty Thụy Sỹ;

Giảng viên về Quản lý Chiến lược, Tiếp thị Quốc tế, Tiếp thị Dịch vụ.