GS.TS. Geert W.J. Heiling

GS.TS. Geert W.J. Heiling

Các lĩnh vực chuyên môn : Hiệu quả trong Quản lý, Phát triển Đội ngũ, Văn hóa Tổ chức, Quản lý Thay đổi và Quản lý Đa văn hóa.

Khoá học: Quản lý Đa Văn hóa.

Tiến sĩ Khoa học Hành vi tại Đại học Nijmegen, Hà Lan.

Giáo sư của Trường Quản lý Maastricht – Hà Lan,.

Giám đốc và Quản lý Tư vấn ở Tư vấn Quản Lý Medoc

Thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc tế tại Cộng đồng Giáo dục KPR, Ấn Độ

Giảng viên thỉnh giảng và diễn giả tại nhiều hội nghị liên quan đến Quản lý Nhân sự và các chủ đề liên quan, và có nhiều ấn phẩm đồng tác giả.

Giảng viên Quản lý và Lãnh đạo, Thành lập, Thiết kế, và Quản lý Tổ chức, Quản lý Nguồn nhân lực, Quy trình Tư vấn và Quản lý Thay đổi.