chương trình MBA tại MSM

GIẢI THƯỞNG CHO HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH MBA TẠI MSM

HỌC PHẦN NỀN TẢNG

03 giải thưởng cho 03 người tham gia đạt được GPA cao nhất trong Phân đoạn Nền tảng

HỌC PHẦN CỐT LÕI

03 giải thưởng cho 03 người tham gia đạt được GPA cao nhất trong Phân đoạn Cốt lõi.

HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

03 giải thưởng cho 03 người tham gia đạt được GPA cao nhất trong Phân đoạn Chuyên ngành

TÀI LIỆU TỔNG HỢP

03 giải thưởng cho 03 người tham gia đạt được GPA cao nhất trong Tài liệu Tổng hợp.

CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẢNH

03 giải thưởng cho 03 người tham gia đạt điểm GPA cao nhất trong toàn bộ khóa học.

SỰ CÔNG NHẬN

Ứng viên đã thỏa mãn các điều kiện cụ thể về sự phân biệt học thuật, như điểm trung bình cuối cùng là 80 hoặc cao hơn, không có điểm môn học dưới 70 và điểm 80 trở lên cho Luận văn Thạc sỹ và đã hoàn thành chương trình trong thời gian dự kiến ​​sẽ nhận được bằng với sự công nhận.

Học viên suốt chương trình MBA, đang trong thời gian thử thách, hoặc đã bị đình chỉ hoặc khiển trách vì bất cứ hành vi nào chống lại Bộ Quy tắc Ứng xử, và người có khiếu nại dự kiến ​​trong vấn đề này đã không được chấp nhận, sẽ không nhận được bằng cấp của mình với sự công nhận.

Congratulations to the Intake 17 participants for outstanding performance in:

chương trình MBA tại MSMchương trình MBA tại MSMchương trình MBA tại MSMchương trình MBA tại MSMchương trình MBA tại MSMchương trình MBA tại MSM